"Razbor Poletov" with Garry Krayevets. Ksenya Kanevskaya.

Разбор полётов
Четверг 16:00
Разбор Полётов
Ведущие: Гарри Краевец
Логотип Radio Shark